Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Инструктори вожње

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ (ЛИЦЕНЦЕ) ЗА ИНСТРУКТОРЕ ВОЖЊЕ

 

 

Након доношења Правилника о организацији семинара унапређења знања, спровођењу испита провере знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора вожње и Правилника о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње стекли су се услови да Агенција за безбедност саобраћаја  почне са процесом издавања дозволе (лиценце) за инструкторе вожње.


Агенција за безбедност саобраћаја обавештава сва заинтересована лица да се могу пријавити за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње тако што ће:

1. Попунити online Захтев за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње – кликните овде (пре потврде о слању захтева обавезно проверити унете податке, за чију тачност одговара подносилац захтева).


2. Поред попуњеног online захтева потребно је и путем редовне поште послати:

  1) одштампан и попуњен образац Захтева за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње (Захтев – кликните овде),

  2) доказ о положеном испиту за возача инструктора или доказ о стеченој (јавној школској исправи) школској дипломи за инструктора вожње одговарајуће категорије.

Као доказ подносе се следећи документи:

        - инструкторска дозвола издата од надлежног органа у Републици Србији и

        - уверење о положеном испиту за возача инструктора за сваку категорију за коју се подноси захтев, ИЛИ оверена фотокопија школске дипломе за инструктора вожње за категорије за које се подноси захтев (неопходно је да се из ових докумената може видети датум стицања категорија уписаних у инструкторску дозволу).

НАПОМЕНА: У циљу убрзавања процеса издавања/достављања дозволe (лиценцe) за инструктора вожње, а имајући у виду обавезу инструктора вожње да од 04.01.2014. године уместо инструкторске дозволе поседују дозволу (лиценцу) за инструктора вожње издату од стране Агенције чиме су инструкторске дозволе издате на старом обрасцу престале да важе, неопходно је да се убудуће уз потребну документацију достави и оригинал старе инструкторске дозволе.

  3) фотокопију лекарског уверења о здравственој способности,

  4) доказ да у последње четири године лице није правноснажно осуђивано за кривична дела: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, против службене дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела:

        4а) доказ да лице није правноснажно осуђивано за кривична дела– потврда се узима у МУП-у (као сврху издавања навести - "издавање лиценце за инструктора вожње" или "остваривање права грађана"), послати оригинал и

        4б) доказ да се против лица не води истрага – потврда се узима из Суда (као сврху издавања навести - "издавање лиценце за инструктора вожње"), послати оригинал,

  5) фотокопију личне карте или уколико је ЛК са чипом, ишчитану личну карту,

  6) фотокопију возачке дозволе,

  7) две идентичне фотографије у боји, димензија 25x30mm, које нису старије од шест месеци и

  8) доказ о уплати трошкова за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње, по важећој тарифи – оригинал уплатница (пример попуњене уплатнице).

 

СВИ ПОДАЦИ УНЕТИ У "online" ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ (ЛИЦЕНЦЕ) ЗА ИНСТРУКТОРА ВОЖЊЕ МОРАЈУ ОДГОВАРАТИ ПОДАЦИМА УНЕТИМ У ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА КОЈИ СЕ ШАЉЕ ПУТЕМ ПОШТЕ.

 


НАПОМЕНА:

Захтев за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње, који се шаље путем поште, попунити читко штампаним словима, водећи рачуна да својеручни потпис подносиоца захтева буде унутар простора који је томе намењен у доњем десном углу (пример потписа).

Приликом подношења Захтева за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње уплатилац мора бити физичколице на чије име се издаје дозвола (лиценца) за инструктора вожње - подносилац захтева.

Сву потребну документацију за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње слати искључиво редовном поштом на адресу Агенције за безбедност саобраћаја (осим поднетог online Захтева за издавање дозволе (лиценце) за инструктора вожње).

 

 

Уколико послата документација није комплетна или заинтересовано лице не испуњава прописане услове биће обавештено о даљем поступку.

 

Лицима чија документација буде комплетна и која испуњавају законом прописане услове дозвола (лиценца) за инструктора вожње биће послата путем поште на кућну адресу која је наведена у обрасцу захтева или уручена на организованим скуповима по територијалном принципу.

 

Адреса:
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
11070 Београд
Булевар Михајла Пупина 2