Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Возила

 

Возила

 

Радом Сектора за возила руководи помоћник директора – начелник Сектора, Зоран Алимпић.

 

Сектор за возила се састоји из три одељења:

• Одељење за хомологацију возила, опреме и делова;

• Одељење плана и стручно-оперативних послова;

• Одељење евиденција и регистра.

 

Одељење за хомологацију возила, опреме и делова обавља следеће послове:

• Спроводи Споразум о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа:

• Учествује у раду UN/ECE WP.29 - Светски форум за хармонизацију правилника о возилима;

• Врши надзор над хомологационим испитивањима и контрола саобразности возила;

• врши испитивање возила, опреме и делова;

• Врши овлашћивање, односно поверавање послова хомологационих испитивања и/или контроле саобразности возила, опреме и делова и реовлашћивање лабораторија за хомологациона испитивања;

• Издавање потврда ради царињења нових возила, опреме и делова;

• Издавање потврде за "норму ЕУРО 3" ради царињења употребљаваних возила.

   ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ

 

Одељење плана и стручно-оперативних послова обавља следеће послове:

• Примање и обрада захтева за издавање меморијских картица за дигиталне тахографе.

   ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ

• Издавање дозвола за рад радионици за тахографе;

   ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ТРЕНУТНО ИМАЈУ ОСНОВ ДА СЕ БАВЕ ПРЕГЛЕДОМ ТАХОГРАФА

• Издавање дозвола (лиценци) техничарима за обављање послова у радионици за тахографе;

• Организовање испита за техничара у радионици за тахографе;

• Послови издавања меморијских картица за дигиталне тахографе;

• Организовање семинара за унапређење знања за контролора техничког прегледа;

• Спровођење стручног испита за контролора техничког прегледа;

• Издавање дозвола (лиценци) за контролора техничког прегледа.

 

Одељење евиденција и регистра обавља следеће послове:

• Обезбеђује базу података о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила која је од значаја за примену прописа о безбедности саобраћаја на путевима,

• Чување и архивирање података и докумената унетих у регистар у писменој и електронској форми.

 

Правни акти који су у надлежности Сектор за возила

 

   I         ОБЈАВЉЕНИ  ПРОПИСИ:

 

ЗАКОН о потврђивању споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа;

(„Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 11/2011)

 

УРЕДБА о ценама услуга које плаћају корисници услуга и посебних накнада за обављање послова које врши Агенција за безбедност саобраћаја;

(„Службени гласник РС“, број 70/2011)

 

ОДЛУКА о цени издавања меморијске картице за дигиталне тахографе;

(„Службени гласник РС“, број 100/2011)

 

ПРАВИЛНИК о радионицама за тахографе;

(„Службени гласник РС“, број 67/2011)

 

ПРАВИЛНИК  о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе;
(„Службени гласник РС“, број 99/2011)

 

ПРАВИЛНИК о испитивању возила.

(„Службени гласник РС“, број 8/2012)

 

   II       ПРОПИСИ ЧИЈЕ СЕ ОБЈАВЉИВАЊЕ УСКОРО ОЧЕКУЈЕ:

ПРАВИЛНИК  о обуци, полагању стручног испита, издавању лиценце и унапређењу знања и вештина контролора техничког прегледа;

 

ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ ОВЛАШЋЕНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ РАДИОНИЦА ЗА ТАХОГРАФЕ ТЕХНИЧАРИ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ИСПИТИВАЊЕ ВОЗИЛА