Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Сектор за планирање, развој и квалитет

Сектор за планирање, развој и квалитет

У Сектору за планирање, развој и квалитет обављају се: послови анализе, праћења и унапређења безбедности саобраћаја; послови развоја и коришћења јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја; послови истраживања и припреме развојних програма из надлежности Агенције; стручно-технички послови за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима; послови припреме предлога годишњег програма рада, стручни послови за потребе Управног одбора; превентивно-промотивне активности и вођење кампања о безбедности саобраћаја; послови стручне сарадње са домаћим и страним институцијама у овој области; послови сарадње са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћаја; за потребе Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима даје стручно мишљење о плановима и активностима регионалних и локалних тела за безбедност саобраћаја и преко Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима утиче на њихове планове и активности; послови издавања периодичних анализа и публикација са подацима о саобраћају и саобраћајним незгодама; послови објављивања стручне литературе из области безбедности саобраћаја; послови везани за стандард и квалитет у области безбедности саобраћаја; послови успостављање система квалитета и стандардизација свих процеса квалитета у Агенцији за безбедност саобраћаја. Сектор обавља и друге задатке везане за унапређење безбедности саобраћаја, утврђене Законом и другим прописима.