Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

Датум објаве: 18.10.2022

На основу чл. 10. Уредбe о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 107/22), сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 344-08-93260/22 од 13.10.2022. године и Одлуке в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја о објављивању Јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор број: 221-22-00-1665/2022-01 од 17.10.2022. године.

 

Агенцијa за безбедност саобраћаја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

_______________________________________________________________________

ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

 

 

 1. Позивају се сва заинтересована правна лица на територији Републике Србије која испуњавају опште услове у погледу, кадровског, пословног и техничког капацитета за произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор, да поднесу понуду ради избора и ангажовања произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (У редбе Владе Републике Србије (,,Службени гласник РС” број 107/22).
 2. Укупна расположива средства за реализацију посла износе 125.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом и укључују исплату максималне предвиђене цене која може бити плаћена произвођачу за производњу и транспорт рама до места за испитивање возила које је најближе кориснику субвенција  у износу до 27.000 динара по комаду, као и износ од 7.000 динара по раму који ће се исплаћивати овлашћеним правним лицима за испитивање возила на име поступка испитивања преправке трактора.

Произвођач заштитних рамова за употребљавани трактор мора да испуњава следеће услове:

 

 1. Да на располагању има одговарајућу неопходну опрему и средства за обраду више врста материјала, и то:
 • За обраду лимова:

o         плазма сечење

o         сечење плазмом под углом

o         гасно сечење

o         бушење отвора

o         обележавање

- машину за ласерско сечење

- CNC за сечење и бушење челичних профила и цеви

- пресе за савијање лимених и челичних профила

- машину за попречно одсецање највеће дужине до 6100 мм дебљине лима више од 6 мм

- линију за проточно чишћење сачмом челичних профила и лимова ширине до 1500 мм, висине до 500мм

- најмање 15 апарата за заваривање

- комору за фарбање под притиском

 

 1. Произвођач мора да има запослене или ангажоване следеће извршиоце:
 • Најмање 15 заваривача са сертификатом о стручној оспособљености према стандарду SRPS EN ISO 9606-1 – квалификационо испитивање заваривача
 • Најмање 10 дипломираних машинских инжењера са стеченим високим образовањем најмање на мастер академским студијама из области машинства
 1. да има одговарајућа запослена или ангажована лица у циљу контроле производње која испуњавају следеће услове, и то:

Најмање једног инжењера са дипломом међународног инжењера за заваривање (International Welding Engineer- IWE) издату од стране IIW и сертификатом о компетентности за испитивања без разарања ултразвучном методом

Најмање 3 дипломирана инжењера усмерења моторна возила са сертификатом за интерне провериваче за контролна тела према SRPS / ISO / IEC 17020-2021

 • Најмање 3 ангажована лица са Сертификатом за захтеве стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065 - Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге.
 1. Да произвођач поседује важеће сертификате:

- ЕN ISO 1090  – Извођење челичних и алуминијумских конструкција

- EN ISO 3834-2 – Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала

 1. Да произвођач има обезбеђен затворени смештајни простор за произведене заштитне рамове, од најмање 200 м2, такав да обезбеди да рамови не буду изложени атмосферским приликама, као ни ризику од оштећења. За време складиштења произвођач у потпуности одговара за произведене рамове, како не би дошло до крађе, оштећења или других недостатака. Произвођач је у обавези да заштитне рамове складишти годину дана од истека последњег дана рока за производњу. Смештајни простор за складиштење мора бити на територији Републике Србије по следећим регионима:
 • Београд,
 • Нови Сад,
 • Шабац,
 • Врање,
 • Пирот,
 • Нови Пазар, и
 • Шумадија

6. Да против њега није покренут стечајни поступак, поступак принудне наплате или ликвидације

7. Да законски заступник произвођача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

8. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

9. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама пословне банке да ће уколико буде изабран за најповољнијег произвођача, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, достави две гаранције банке, наплативе на први позив и без протеста, и то:

- једну у вредности која одговара висини аванса, као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, и

- другу у висини од 10% од вредности аванса за добро извршење посла.

Период важења банкарске гаранције за добро извршење посла износи 16 месеци од дана потписивања уговора.

10. Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницау за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 2% од Уредбом опредељених средстава за реализацију посла.

Меница може бити наплаћена у случају да: понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености постављенихи услова, неосновано одбије да закључи уговор или не достави обезбеђење за повраћај аванса и извршење уговора у остављеном року.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, оверена печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана.

Меницу за озбиљност понуде са припадајућом документацијом Понуђач доставља уз понуду на адресу Агенције за безбедност саобраћаја.

Агенција за безбедност саобраћаја ће извршити контролу испуњености услова, односно приложених доказа, пре доношења Одлуке о додели уговора.

Постављене услове произвођач мора испуњавати током времена за које је изабран.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

Рок за израду предметних рамова не може бити дужи од 3 месеца од дана потписивања уговора.

Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места не може бити дужи од 3 дана од дана испостављања захтева од Агенције за безбедност саобраћаја

Рок и начин плаћања:

- Произвођачу: Авансно, за производњу и транспорт предметних рамова, у року не дужем од 10 дана од дана достављања обе банкарске гаранције

- Овлашћеним правним лицима за испитивање возила: по започетом испитивању

 

НАПОМЕНА:

Саставни део Позива је и Техничка спецификација са пратећом документацијом и начином доказивања постављених услова за избор произвођача, која је објављена на сајту Агенције www.abs.gov.rs. Техничку спецификацију је понуђач дужан да проучи и пратећу документацију попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са свим наведеним условима, и достави je уз пријаву.

 1. Рок за подношење понуда је 26.10.2022 године, до 12 часова. Јавни позив ће бити објављен у дневном листу “Политика“ и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „за јавни позив – за произвођача заштитних рамова за употребљавани трактори напоменом ''не отварати'', на адресу: Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, Источно крило, 11070 Београд, до истека наведеног рока.

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац понуде не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Понуде које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

 1. Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: radoje.jovanovic@abs.gov.rs
 2. Одлука о избору произвођача ће бити донета у року од 8 дана од дана отварања понуда и биће објављена у дневном листу “Политика“ на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја.

Против  Одлуке Агенције за безбедност саобраћаја дозвољена је жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Агенције и то преко првостепеног органа.

Техничку документацију можете преузети ОВДЕ.

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Агенција међу гејмерима
Вести  |  25.11.2022

Агенција међу гејмерима

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина за трактористе у Рековцу
Вести  |  22.11.2022

Трибина за трактористе у Рековцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  07.11.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.10.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Национална конференција о безбедности деце као путника у возилима у Новом Саду
Вести  |  24.11.2022

Национална конференција о безбедности деце као путника у возилима у Новом Саду

САЗНАЈ ВИШЕ
АГЕНЦИЈА ЈЕ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР
Вести  |  21.11.2022

АГЕНЦИЈА ЈЕ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.10.2022

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2022.)

Након одржаних термина за полагање теоријског дела испита, кандидати који су успешно савладали теоријски део испита позивају се на полагање практичног...

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  01.10.2022

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2022.)

Обавештавамо заинтересоване кандидате да су одређени термини за полагање теоријског дела испита за техничаре у радионицама за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Трибина за трактористе у Чоки
Вести  |  21.11.2022

Трибина за трактористе у Чоки

САЗНАЈ ВИШЕ
СВЕТСКИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Вести  |  21.11.2022

СВЕТСКИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.10.2022

Прво стручно усавршавање за унапређење знања и вештина ревизора, односно проверавача безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.09.2022

ОДЛУКА о избору правног лица које ће бити ангажовано ради вршења обраде захтева за издавање сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача

САЗНАЈ ВИШЕ
Обележено 110 година од објаве најстаријег познатог правног акта који се односи на уређење области саобраћаја у Републици Србији
Вести  |  21.11.2022

Обележено 110 година од објаве најстаријег познатог правног акта који се односи на уређење области саобраћаја у Републици Србији

САЗНАЈ ВИШЕ
Радионица „Подигни глас, одузми гас“ за младе у Новом Саду
Вести  |  17.11.2022

Радионица „Подигни глас, одузми гас“ за младе у Новом Саду

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  20.09.2022

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗА „СМАРТ“ ТАХОГРАФЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.09.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

САЗНАЈ ВИШЕ
Подељена дечија ауто-седишта за малишане у Сремским Карловцима
Вести  |  18.11.2022

Подељена дечија ауто-седишта за малишане у Сремским Карловцима

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.09.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИСПИТА ЗА ПРЕДАВАЧА ЗА ЦПЦ - СЕПТЕМБАРСКИ РОК

САЗНАЈ ВИШЕ
Top