Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Сектор за возила

РАДИОНИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ

 

     Да би тахограф уграђен у возило могао да се употребљава обавезно је извршити преглед тахографа у радионици за тахографе. Преглед је поступак којим се потврђује исправност тахографа, правилна уградња тахографа у возило и заштита тахографа и правилне уградње од неовлаштених интервенција која се постиже пломбирањем.

     Тахограф који је прегледан мора да буде снабдевен важећим Уверењем о исправности тахографа и информативном налепницом.

 

     Послови у вези са тахографима и граничником брзине могу да се обављају само у радионицама које поседују дозволу за рад издату од Агенције за безбедност саобраћаја.

 

Списак свих овлашћених радионица за тахографе дат је у ТАБЕЛИ 1.

 

(клинути на слику за увећање)

 

     Захтев за издавање дозволе радионици за обављање послова у вези са тахографом и граничником брзине подноси се Агенцији, за сваку локацију радионице понаособ, и садржи:

     1. назив фирме и адресу;
     2. адресу на којој се налазе просторије радионице, само уколико се седиште фирме и просторије радионице налазе на различитим локацијама;
     3. врсту послова за које се подноси захтев;
     4. име и презиме руководиоца радионице и контакт (број телефона, адреса електронске поште);
     5. име и презиме техничара радионице.
              
     Уз захтев се прилажу одговарајућа документа и докази о испуњености прописаних услова, у складу са чланом 21. Правилника о радионицама за тахографе, и то:

     1. извод из регистра надлежног органа; (извод из Агенције за привредне регистре)

     2. копија уговора о пословно техничкој сарадњи са произвођачем тахографа односно његовим заступником у Републици Србији, ако се захтев подноси за обављање послова уградње и подешавања тахографа и граничника брзине и послове оправке и демонтаже тахографа;

     3. за руководиоца радионице:
          1) доказ о радном односу из којег се види да је запослен на неодређено време с пуним радним временом код подносиоца захтева; (Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање – ПИО)
          2) изјава да није у радном односу и не обавља исте или сличне послове изван радионице;

     4. за техничаре радионице:
          1) копија важеће лиценце за обављање послова у радионици за које радионица подноси захтев;
          2) доказ о радном односу из којег се види да је запослен код подносиоца захтева на неодређено време с пуним радним временом; (Потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање – ПИО)

     5. копије уверења о еталонирању мерне опреме;

     6. скица и нацрт просторија и простора где ће се обављати мерење на мерним ваљцима или полигона са обележеном мерном стазом; (потребно је доставити и доказ о поседовању објеката - просторија радионице и полигона)

     7. изјава подносиоца захтева да је упознат са условима за добијање дозволе за радионицу, начином добијања дозволе и обавеза радионице и запослених, у свему према прописаним условима, да их прихвата и да ће их се придржавати ако добије дозволу радионице; (изјава са отиском печата подносиоца захтева и потписом овлашћеног лица и Образац ОП-Оверени потписи лица овлашћених за заступање)

     8. изјава да подносилац захтева није правни наследник радионице којој је у последњих пет година одузета дозвола; (изјава са отиском печата подносиоца захтева и потписом овлашћеног лица и Образац ОП-Оверени потписи лица овлашћених за заступање)

     9. изјава руководиоца радионице, да у последњих пет година пре предаје захтева,није био руководилац радионице којој је одузета дозвола;

     10. потврда да подносилац захтева нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати; (издаје Народна банка Србије)

     11. потврда да над подносиоцем захтева није отворен поступак стечаја, ликвидације или закључено принудно поравнање; (издаје Агенција за привредне регистре)

     12. потврда да одговорно лице, руководилац радионице или запослени техничар није правоснажно осуђиван за кривично дело и да се против њега не води истрага; (потврду да лице није правоснажно осуђивано за кривично дело издаје МУП, а потврду да се против лица не води кривични поступак издаје надлежни суд. Потребно је доставити оригинале или оверене фотокопије потврда, не старије од 6 месеци на дан подношења захтева)

     13. изјаву у складу са којим стандардом се обављају кључни елементи пословања радионице;

     14. доказ о извршеној уплати прописане административне таксе и цене накнаде/услуге за послове које врши Агенција.

        Сва правна лица уз захтев за издавање дозволе радионици Агенцији достављају и захтев за издавање предрачуна за уплату цене услуга за утврђивање испуњености услова за издавање дозволе радионици за тахографе према Уредби (Службени гласник РС, број 55/2012).

        Уз први захтев достављају се и подаци за идентификацију правног лица (назив правног лица, адреса, матични број, ПИБ, телефон, факс и електронска адреса). На основу добијеног предрачуна правно лице уплаћује 110.000,00 динара према инструкцијама датим у предрачуну.

        Уплата прописане административне таксе, у укупном износу од 780,00 динара, врши се на следећи начин:
                број рачуна:        840-29779845-18
                модел:                97
                позив на број:     59-013
                сврха уплате:      Републичка административна такса
                прималац:           Република Србија

        Доказ о извршеној уплати административне таксе доставља се уз захтев за издавање дозволе радионици.

 

Захтев се шаље поштом на адресу:
        Агенција за безбедност саобраћаја
        Булевар Михајла Пупина 2
        11070 Београд

 

 

Прописи:

 

Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као и о примени система дигиталних тахографа („Службени гласник РС“, број 54/10) (.pdf 622 KB)

 

Правилник о радионицама за тахографе („Службени гласник РС“, број 67/11) (.pdf 665 KB)

 

Правилник о начину коришћења тахографа („Службени гласник РС“, број 43/10) (.pdf 111 KB)