Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

СПИСАК Уверења о усклађености типа возила са прописима о хомологацији и о испуњавању прописаних услова типа производа

 

ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ

 

На седници Владе Републике Србије, одржаној 20.12.2012. године донета је Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (у даљем тексту: Уредба).

Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС“, број број 121/2012 од 24.12.2012. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 01.01.2013. године.

Уредбом су обухваћене услуге у поступку хомологације типа производа, издавање овлашћења правним лицима за хомологациона испитивања и/или контролу саобразности, накнаде за обављање послова контроле саобразности нових производа и накнада за издавање потврда за „норму еуро 3“ за употребљавана моторна возила.

Правна лица и предузетници врше уплату накнада Агенцији на основу добијене профактуре. Уз прво обраћање Агенцији, потребно је доставити податке за идентификацију. За уплату накнада за издавање потврда за „норму еуро 3“ за употребљавана моторна возила не издаје се профактура.

 

Комплетна кореспонденција се обавља искључиво путем поште, на адресу:

 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Сектор за возила

11070 Београд

Булевар Михајла Пупина 2

 

I УПОТРЕБЉАВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА

 

Издавање потврде за "норму ЕУРО 3"

 

Уз читко попуњен и потписан захтев за издавање потврде (образац дат у прилогу) потребно је доставити:
-Читку фотокопију КОМПЛЕТНЕ саобраћајне дозволе која МОРА БИТИ ОВЕРЕНА од стране надлежног органа за оверу у Републици Србији или надлежног органа за оверу у земљи из које се возило увози (нпр. суд, нотар, МУП, општина...). Овера докумената од стране не надлежних органа неће се прихватати. Прихватају се и фотокопије саобраћајних дозвола оверене од стране цариника Управе Царина Србије, под условом да уз текст “КОПИЈА ВЕРНА ОРИГИНАЛУ” одговарајући печати буду комплетни и читљиви. Достављене оверене фотокопије саобраћајних дозвола НЕЋЕ се враћати подносиоцима захтева.
-доказ о реализованој уплати накнаде и доказ о реализованој уплати републичке административне таксе.
Комплетна кореспонденција се обавља искључиво путем поште, тако да се захтеви и одговори шаљу поштом.
Уз све допуне које се достављају на захтев Агенције, неопходно је позвати се на број предмета.
Потврда се увознику доставља искључиво путем поште, па је неопходно у захтеву навести тачну и потпуну адресу увозника.
Уплатилац мора да буде исто правно лице, предузетник или физичко лице које је увозник (царински обвезник), наведен у захтеву.


1. Накнада за издавање потврде
Накнада за обављање послова издавања потврда за „норму ЕУРО 3“ за употребљавано моторно возило за правно лице, предузетника или физичко лице, почев од 01.10.2011. године износи 3.000 динара и уплаћује се на текући рачун Агенције за безбедност саобраћаја број:

840-1000627-09

модел: (не уписује се)
позив на број: (уписати задње 4 цифре VIN ознаке-броја шасије возила)
сврха уплате: Накнада за издавање потврде за "норму еуро 3"
прималац уплате: Агенција за безбедност саобраћаја


Накнада се уплаћује за сваки појединачни захтев.
-Доказ о реализованој уплати накнаде за правна лица или предузетнике мора бити оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке;
-Доказ о реализованој уплати накнаде за физичка лица мора бити оригинални налог за уплату оверен печатом банке или поште.

 

2. Републичка административна такса

Почев од 01.06.2014. године примењују се Усклађени динарски износи републичких административних такси ("Службени гласник РС" бр. 57/2014 од 30.05.2014. године), тако да се за захтев за издавање потврде за "норму еуро 3" за употребљавана моторна возила уплаћује републичка административна такса:
- за правно лице или предузетника 13.900 динара.
- за физичко лице 3.580 динара.
Број рачуна на који се уплаћује такса за издавање потврде и уверења је:

840-29779845-18

модел: 97
позив на број: 59-013
сврха уплате: Републичка административна такса - уписати 4 задње цифре VIN ознаке - број шасије
прималац: Република Србија


- Доказ о реализованој уплати таксе за правна лица или предузетнике мора бити оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке, која мора да садржи 4 задње цифре VIN ознаке - број шасије, уписане у поље "сврха уплате". Налог за пренос није доказ о реализованој уплати таксе!
- Доказ о реализованој уплати таксе за физичка лица мора бити оригинални налог за уплату оверен печатом банке или поште, који мора да садржи 4 задње цифре VIN ознаке - број шасије, уписане у поље "сврха уплате". Уплатница услужних шалтера није доказ о реализованој уплати таксе!
У случају да у поступку издавања потврде за „норму ЕУРО 3“, подносилац захтева ангажује друго правно или физичко лице да у његово име и за његов рачун обавља неопходне радње, потребно је уз захтев приложити посебно овлашћење.

 

II НОВА ВОЗИЛА

 

Издавање потврде о усклађености са прописима о хомологацији за нова возила (категорија L, M, N, O и Т), делове и опрему из увоза


Уз читко написан и потписан захтев за издавање потврде о усклађености са прописима о хомологацији (у даљем тексту: потврда) потребно је јасно назначити да се ради о новим возилима или деловима и опреми и да ли је у питању продужење рока важења постојеће потврде или издавање потврде за возила или делове и опрему за која се први пут тражи (нови тип) или у случају проширења постојеће потврде или давање сагласности за коришћење документације за другог увозника.
Комплетна кореспонденција се обавља искључиво путем поште, тако да се захтеви и одговори шаљу поштом, па је неопходно у захтеву навести тачну и потпуну адресу увозника са контакт телефоном.
Уз све допуне које се достављају на захтев Агенције, неопходно је позвати се на број предмета.
Уплатилац мора да буде исто правно лице, предузетник или физичко лице које је увозник (царински обвезник), наведен у захтеву.

 

Републичка административна такса

Почев од 01.06.2014. године примењују се Усклађени динарски износи републичких административних такси ("Службени гласник РС" бр. 57/2014 од 30.05.2014. године), тако да се за захтев за издавање потврде за возила, опрему или делове за која се први пут тражи (нови тип) или у случају проширења постојеће потврде или издавање потврде на основу сагласности за коришћење документације, уплаћује републичка административна такса за сваки тип производа:
- за правно лице или предузетника 13.900 динара.
- за физичко лице 3.580 динара.
Број рачуна на који се уплаћује такса за издавање потврде је:

840-29779845-18

модел: 97
позив на број: 59-013
сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Република Србија


- Доказ о реализованој уплати таксе за правна лица или предузетнике мора бити оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке. Налог за пренос није доказ о реализованој уплати таксе!
- Доказ о реализованој уплати таксе за физичка лица мора бити оригинални налог за уплату оверен печатом банке или поште. Уплатница услужних шалтера није доказ о реализованој уплати таксе!
У случају да у поступку издавања потврде за нова возила, подносилац захтева ангажује друго правно или физичко лице да у његово име и за његов рачун обавља неопходне радње, потребно је уз захтев приложити посебно овлашћење.

 

прилог

 

 

Образац Потврде произвођача за норму ЕУРО 3