Спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања

Анализе и истраживања

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања

Агенција за безбедност саобраћаја организује, односно спроводи програме стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача и програме стручног усавршавања знања за ревизора, односно проверавача.

Агенција може овластити правно лице које испуњава прописане услове да спроводи програме стручног оспособљавања и усавршавања знања за полагање стручног испита и испита провере знања за ревизора, односно проверавача.

Правно лице мора да испуњава услове:

 1. да има сагласност надлежног органа на наставни план и програм;
 2. у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата.

Наставни план и програм

Стручно оспособљавање за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача и стручно усавршавање за полагање испита провере знања за ревизора, односно проверавача, спроводи се према Програму стручног оспособљавања и програму обавезних облика стручног усавршавања за полагање стручног испита и испита провере знања за ревизора, односно проверавача, датом у Прилогу 1 ПРАВИЛНИКА о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача („Службени гласник РС”, бр. 71/19).

Услови за правно лице у погледу наставног кадра су:

 1. да има у радном односу на неодређено време са најмање 50% радног времена, најмање два доктора техничких наука из научне области безбедност друмског саобраћаја, односно из научне области путеви грађевинске струке, који имају искуство на пословима израде пројеката безбедности друмског саобраћаја и објављене радове на тему унапређења безбедности путева;
 2. да доктори наука из тачке 1) овог става имају практично искуство у спровођењу ревизије пројеката пута и провере безбедности саобраћаја на путу;
 3. да најмање један доктор наука из тачке 1) овог става поседујe лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и саобраћајне сигнализације, односно одговорног пројектанта саобраћајница, издату од стране надлежног органа у Републици Србији;
 4. да најмање један доктор наука из тачке 1) овог става поседује наставно или научно звање;
 5. да доктори наука из тачке 1) овог става имају практично искуство предавача;
 6. да лица из тачке 1) овог става нису правноснажно осуђивана за кривична дела која их чине недостојним за обављање послова обуке, а нарочито: тешка дела против безбедности јавног саобраћаја на путевима, преваре у осигурању, из група против живота и тела, против полне слободе, против привреде, из групе против здравља људи а у вези са опојним дрогама, против правног саобраћаја, против државних органа и против службене дужности, у последњих пет година.

Агенција или правно лице које спроводи програм стручног оспособљавања лица за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача и усавршавање лица за полагање испита провере знања за ревизора, односно проверавача, за предавача наставног плана и програма, поред доктора наука из става 1. овог члана ангажује и друге лиценциране ревизоре са практичним искуством у ревизији пројеката пута и провераваче са практичним искуством у провери безбедности саобраћаја на путу.

Услови за правно лице у погледу простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата су:

 1. да простор за спровођење програма садржи опремљену просторију за обуку у власништву правног лица или узету у закуп за потребе правног лица, за оспособљавање, односно усавршавање највише 30 кандидата, која мора да има:
 1. радну површину од најмање 80 m2, са ширином од најмање 8 m и то: радну површину по кандидату од најмање 2–2,5 m² и радну површину за предавача од најмање 20 m²;
 2. висину од најмање 2,5 m;
 3. школску таблу и друга аудиовизуелна наставна средства (бела табла за писање са одговарајућим маркерима и механизмом за окретање блокова папира, компјутер, LCD пројектор и платно или монитор одговарајуће величине) за приказивање текста и цртежа;
 4. ормаре за наставни прибор, опрему и документацију;
 5. радне столове, школске клупе са столицама или столице са појединачним постољима за писање, које одговарају мерама одраслих, а чији распоред омогућава несметан приступ кандидатима, односно предавачу;
 6. клима уређај и природно проветравање просторија;
 7. обезбеђено грејање;
 8.  обезбеђен противпожарни апарат или други систем за гашење пожара;
 9. природно осветљење, а извори вештачког осветљења у учионици се постављају тако да омогућавају равномерно простирање светлости;
 1. да простор за спровођење програма садржи просторију за административне послове у власништву или узету у закуп за потребе правног лица. Површина ове просторије мора бити најмање 15 m² која не улази у радну површину просторије за обуку, а налази се у њеној непосредној близини. Просторија за административне послове садржи огласну таблу на видном месту, са информацијама о: дозволи за рад правног лица, пословима које обавља правно лице, радном времену, ценовнику услуга које пружа правно лице, предавачима програма стручног оспособљавања, односно усавршавања;
 2. да простор за спровођење програма садржи најмање један тоалет који има најмање по један одвојен санитарни чвор за жене и мушкарце са умиваоником или са претпросторијом у којој се налази умиваоник, хигијенски одржаван и уредан, у непосредној близини просторије за обуку, са топлом водом, средством за прање руку и убрусом;
 3. да правно лице има одговарајућу информациону опрему која омогућава ефикасно повезивање правног лица са Агенцијом, ради достављања прописаних података у базу података Агенције, и то:
  1. одговарајући рачунар за приступ односно коришћење апликације Агенције;
  2. скенер;
  3. штампач;
  4. читач картица са одговарајућим софтвером за очитавање података из личне карте;
  5. да правно лице има одговарајућу опрему за реализацију обуке ревизије и провере безбедности пута на терену.

Доказивање испуњености услова правног лица за спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања

 1. Испуњеност прописаних услова у погледу наставног плана и програма

Агенција за безбедност саобраћаја ће правном лицу издати сагласност на предложени наставни план и програм уколико је испуњен услов из члана 4. ПРАВИЛНИК о програму стручног оспособљавања и усавршавања знања, начину полагања стручног испита и испита за проверу знања и садржини и изгледу лиценце за ревизора, односно проверавача („Службени гласник РС”, бр. 71/19).   

 1. Испуњеност прописаних услова у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата

Испуњеност прописаних услова у погледу наставног кадра правно лице доказује достављањем следећих доказа:

 1. копија Уговора о раду, копије диплома или уверења о дипломирању/докторирању, потврде послодаваца код којих је лице стекло тражено искуство, укључујући референц листу лица за које се достављају докази;
 2. потврда правног лица о учешћу у ревизији пројеката пута и провери безбедности саобраћаја на путу, укључујући и референц листу лица за које се достављају докази, заједно са потврдама спроведених ревизија/провера које су издате од стране правног лица за кога су вршене ревизије/провере или код којих је лице било ангажовано;
 3. копија лиценци одговорног пројектанта;
 4. потврда/одлука о избору у наставно или научно звање издата од стране високошколске установе или надлежног министарства;
 5. потврде правног лица код кога је стечено искуство предавача;
 6. потврда из надлежног МУП-а.

Испуњеност услова у погледу простора, опреме и наставних средстава, поред утврђивања изласком на терен представника Агенције, правно лице доказује достављањем следећих доказа:

 1. доказ о власништву или Предуговор о закупу просторија (који покрива период реализације стручног оспособљавања, односно усавршавања);
 2. потписана и оверена изјава понуђача да поседује одговарајућу опрему и наставна средства из става 2. овог члана;
 3. потписана и оверена пописна листа опреме и наставних средстава или уговор о закупу/уговор о лизингу, или копија рачуна/фактуре или неки други доказ на основу којег се на несумњив начин може утврдити да понуђач располаже опремом и наставним средствима из става 2. овог члана.

Подношење захтева од стране правног лица

Правно лице подноси Агенцији за безбедност саобраћаја захтев за утврђивање испуњености услова за спровођење програма стручног оспособљавања за полагање стручног испита за ревизора, односно проверавача, односно захтев за утврђивање испуњености услова за спровођење програма стручног усавршавања знања за ревизора, односно проверавача. Захтев за утврђивање испуњености услова треба најмање да садржи податке:

 1. назив правног лица, адресу, матични број и шифру претежне делатности;
 2. адресу на којој се налазе просторије за обуку, уколико се седиште правног лица и просторија за обуку налазе на различитим локацијама;
 3. контакт податке правног лица (број телефона, адреса електронске поште);
 4. о пословима правног лица за које се подноси захтев;
 5. о наставном  кадру правног лица за спровођење стручног оспособљавања и усавршавања кандидата;
 6. о просторијама правног лица, опреми и наставним средствима за стручно оспособљавање и усавршавање кандидата;
 7. о информационој опреми.

Уз захтев правно лице подноси и:

 • доказе о испуњености прописаних услова за спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања и
 • захтев за издавање предрачуна за уплату цене услуга утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад Центра, према Уредби о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Службени гласник РС“, број 121/12 и 39/16). Тек на основу добијеног предрачуна подносилац захтева уплаћује цену услуге утврђивање испуњености услова у износу од 110.000,00 динара према инструкцијама датим у предрачуну.

Агенција ће правном лицу, које је поднело захтев и испуњава прописане услове издати дозволу за спровођење програма стручног оспособљавања и усавршавања кандидата за ревизоре и провериваче.

Рокови за одржавање програма стручног усавршавања за ревизора, односно проверавача

Стручно усавршавање ревизора и проверавача, према утврђеном програму, одржава се најмање једном у току календарске године.

Обавештење о дану, времену, месту спровођења стручног усавршавања знања и предавачима за поједине области, Агенција објављује на званичној интернет страници или на други погодан начин, најкасније 60 дана по утврђивању плана и пре почетка одржавања стручног усавршавања.

НАПОМЕНА:

С обзиром да измене и допуне Уредбе о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја нису ступиле на снагу, Агенција за безбедност саобраћаја ће правном лицу издати привремено дозволу (решење) за рад. Коначну дозволу (решење) ће бити издата по ступању на снагу нове Уредбе, којом ће бити прописана висина накнаде за утврђивање испуњености услова за рад правног лица, а пошто подносилац захтева изврши уплату Уредбом утврђене накнаде.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тачан датум утврђивања испуњености услова правног лица да спроводи програме стручног оспособљавања и усавршавања знања, у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручно оспособљавање кандидата биће заказан након прибављања комплетне документације која се предаје уз захтев.

Одредбама члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС “, број 18/16) прописано је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

У поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Захтев се, са пратећом документацијом, шаље поштом на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

ПОДЕЛА И ОБУКА ЗА ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ
Вести  |  06.03.2020

ПОДЕЛА И ОБУКА ЗА ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ

САЗНАЈ ВИШЕ
ОБУКА И ПОДЕЛА ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У СУРЧИНУ
Вести  |  04.03.2020

ОБУКА И ПОДЕЛА ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У СУРЧИНУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  02.06.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТУ ЗА ПРЕДАВАЧА И ИНСТРУКТОРА ЗА ЦПЦ - 15.06.2020.

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  07.04.2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ОБУКУ ЗА СТИЦАЊЕ ЦПЦ

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ ЗА МЛАДЕ “УМ НА ДРУМ” У БЕЧЕЈУ
Вести  |  06.03.2020

ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ ЗА МЛАДЕ “УМ НА ДРУМ” У БЕЧЕЈУ

САЗНАЈ ВИШЕ
ТЕРИТОРИЈАЛНИ СИСТЕМ ПРОЈЕКТА И УЛОГА РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ КООРДИНАТОРА У ПРОЈЕКТУ ПАЖЉИВКОВА СМОТРА
Вести  |  28.02.2020

ТЕРИТОРИЈАЛНИ СИСТЕМ ПРОЈЕКТА И УЛОГА РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ КООРДИНАТОРА У ПРОЈЕКТУ ПАЖЉИВКОВА СМОТРА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  26.05.2020

Пријављивање за похађање програма стручног оспособљавања ревизора, односно проверавача

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  11.03.2020

Обавештење о реализацији практичног дела испита за возаче трамваја – 12. и 13. март 2020. године

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖАНЕ ПРВЕ ШКОЛСКЕ ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ
Вести  |  28.02.2020

ОДРЖАНЕ ПРВЕ ШКОЛСКЕ ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
ЕДУКАЦИЈА ТРАКТОРИСТА ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ И ОКОЛИНЕ
Вести  |  25.02.2020

ЕДУКАЦИЈА ТРАКТОРИСТА ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ И ОКОЛИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  23.03.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЛОКАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ТАХОГРАФСКЕ КАРТИЦЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.03.2020

Важно обавештење о почетку обуке кандидата за возача трамваја 09.03.2020.

САЗНАЈ ВИШЕ
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“
Вести  |  28.02.2020

НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“

САЗНАЈ ВИШЕ
НА ТРИБИНИ У ВРШЦУ ВИШЕ ОД 100 ТРАКТОРИСТА
Вести  |  21.02.2020

НА ТРИБИНИ У ВРШЦУ ВИШЕ ОД 100 ТРАКТОРИСТА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.03.2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ВРШИ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА РЕВИЗОРА, ОДНОСНО ПРОВЕРАВАЧА

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  14.02.2020

Важно обавештење о испиту за возача трамваја (14.02.2020.)

САЗНАЈ ВИШЕ
АБС на Трећој министарској конференцији за безбедност саобраћаја
Вести  |  25.02.2020

АБС на Трећој министарској конференцији за безбедност саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  28.02.2020

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ВОЗАЧА

САЗНАЈ ВИШЕ
Top