Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАKТОР

Датум објаве: 16.08.2023

На основу чл. 10. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор 05 број: 110-11223/2022 од 29.12.2022. године (''Сл. Гласник РС'' број: 144/2022 од 30.12.2022. године), сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Број: 011-00-00460/23-03 од 04.08.2023. године и Одлуке в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја о објављивању Јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор број: 221-335-00-1714/2023-01 од 24.07.2023. године. Агенција за безбедност саобраћаја објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАKТОР

I Позивају се сва заинтересована правна лица на територији Републике Србије која испуњавају опште услове у погледу, кадровског, пословног и техничког капацитета за произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор, да поднесу понуду ради избора и ангажовања произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор 05 број: 110-11223/2022 од  29.12.2022. године (''Сл. Гласник РС'' број: 144/2022 од 30.12.2022. године).

 

II  Укупна расположива средства за реализацију посла износе 92.422.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом и укључују исплату максималне предвиђене цене која може бити плаћена произвођачу за производњу и транспорт рама до места за испитивање возила које је најближе кориснику субвенција у износу до 27.000 динара по комаду, као и износ од 7.000 динара по раму који ће се исплаћивати овлашћеним правним лицима за испитивање возила на име поступка испитивања преправке трактора.

Произвођач заштитних рамова за употребљавани трактор мора да испуњава следеће услове:

1.         Да на располагању има одговарајућу неопходну опрему и средства за обраду више врста материјала, и то:

-           За обраду лимова:

о плазма сечење

о сечење плазмом под углом

о гасно сечење

о бушење отвора

о обележавање

-  машину за ласерско сечење

- CNC за сечење и бушење челичних профила и цеви

- пресе за савијање лимених и челичних профила

- најмање 10 апарата за заваривање

- пећ за пластификацију  са  комором за пластификацију са циклоном

- 1 уређај за абразивно уклањање старе боје са подлоге, са редукцијом прашине до 98%, применом одговарајућег медија за пескарење и рециклирање истог, без квашења водом површина, са важећим стручним налазом

- 1 покретни уређај за ласерско – термичко уклањање наслага и нечистоћа без оштећивања подлоге минималне снаге 1500 W, фокалне димензије не веће од 300мм и ширине деловања 10-100мм.

 

2.         Произвођач мора да има запослене или ангажоване следеће извршиоце:

- Најмање 10 заваривача са сертификатом о стручној оспособљености према стандарду SRPS EN ISO 9606-1 – квалификационо испитивање заваривача;

- Најмање 10 дипломираних машинских инжењера од чега најмање три морају имати важећу лиценцу 430;

- најмање 3 дипломирана инжењера технологије од чега најмање један мора имати важећу лиценцу 475,

3.        Да има одговарајућа запослена или ангажована лица у циљу контроле производње која испуњавају следеће услове, и то:

-  најмање једног извршиоца са сертификатом NACE за област антикорозивне заштите;

-  најмање једног извршиоца са сертификатом FROSIO за област антикорозивне заштите;

- Најмање једног инжењера са дипломом међународног инжењера за заваривање (International Welding Engineer- IWE) издату од стране IIW и сертификатом о компетентности за испитивања без разарања ултразвучном методом.

4. Да произвођач поседује важеће сертификате:

- EN ISO 1090 -1 – Извођење челичних и алуминијумских конструкција

- EN ISO 3834-2 – Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала

5. Да произвођач има обезбеђен затворени смештајни простор за произведене заштитне рамове, од најмање 200 м2, такав да обезбеди да рамови не буду изложени атмосферским приликама, као ни ризику од оштећења. За време складиштења произвођач у потпуности одговара за произведене рамове, како не би дошло до крађе, оштећења или других недостатака. Произвођач је у обавези да заштитне рамове складишти годину дана од истека последњег дана рока за производњу. Смештајни простор за складиштење мора бити на територији Републике Србије по следећим регионима:

Београд,

Нови Сад,

Шабац,

Врање,

Пирот,

Нови Пазар, и

Шумадија

6. Да против њега није покренут стечајни поступак, поступак принудне наплате или ликвидације.

7. Да законски заступник произвођача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

8. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

9. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама пословне банке да ће уколико буде изабран за најповољнијег произвођача, у року који не може бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора, достави две гаранције банке, наплативе на први позив и без протеста, и то:

- једну у вредности која одговара висини аванса, као средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса, и

 - другу у висини од 10% од вредности аванса за добро извршење посла. Период важења банкарске гаранције за добро извршење посла износи 16 месеци од дана потписивања уговора.

10. Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко сопствену меницау за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 2% од Уредбом опредељених средстава за реализацију посла.

Меница може бити наплаћена у случају да: понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде, не достави доказе о испуњености постављенихи услова, неосновано одбије да закључи уговор или не достави обезбеђење за повраћај аванса и извршење уговора у остављеном року.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, оверена печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана.

Меницу за озбиљност понуде са припадајућом документацијом Понуђач доставља уз понуду на адресу Агенције за безбедност саобраћаја.

Агенција за безбедност саобраћаја ће извршити контролу испуњености услова, односно приложених доказа, пре доношења Одлуке о додели уговора.

Постављене услове произвођач мора испуњавати током времена за које је изабран.

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

Рок за израду предметних рамова не може бити дужи од 3 месеца од дана потписивања уговора.

Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места не може бити дужи од 3 дана од дана испостављања захтева од Агенције за безбедност саобраћаја.

Рок и начин плаћања: - Произвођачу: Авансно, за производњу и транспорт предметних рамова, у року не дужем од 10 дана од дана достављања обе банкарске гаранције.

НАПОМЕНА: Саставни део Позива је и Техничка спецификација са пратећом документацијом и начином доказивања постављених услова за избор произвођача, која је објављена на сајту Агенције www.abs.gov.rs Техничку спецификацију је понуђач дужан да проучи и пратећу документацију попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са свим наведеним условима, и достави је уз пријаву.

III Рок за подношење понуда је 8 од дана објављивања. Јавни позив ће бити објављен у дневном листу “Политика“ и на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs (http://www.abs.gov.rs).  

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком „за јавни позив – за произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор” и напоменом ''не отварати'', на адресу: Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србије, Источно крило, 11070 Београд, до истека наведеног рока.

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац понуде не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Понуде које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

IV Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на е-маил: radoje.jovanovic@abs.gov.rs

V  Одлука о избору произвођача ће бити донета у року од 8 дана од дана отварања понуда и биће објављена на интернет страни Агенције за безбедност саобраћаја.

Против Одлуке Агенције за безбедност саобраћаја дозвољена је жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од 8 дана од дана објављивања на сајту Агенције и то преко првостепеног органа.

Техничку документацију можете преузети ОВДЕ.

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови
Вести  |  29.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови

САЗНАЈ ВИШЕ
Унапређење безбедности бициклиста
Вести  |  27.09.2023

Унапређење безбедности бициклиста

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.09.2023

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 2. октобар 2023. године

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.09.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу
Вести  |  27.09.2023

Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Промоција безбедног понашања у саобраћају на Авали
Вести  |  18.09.2023

Промоција безбедног понашања у саобраћају на Авали

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.09.2023

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР - 30.СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Вести  |  20.09.2023

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму
Вести  |  18.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на Дечијем сајму

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  30.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу
Вести  |  18.09.2023

Превентивно-промотивне активности на 65. јубиларним Данима бербе грожђа - Грожђебалу

САЗНАЈ ВИШЕ
Превентивна кампања о безбедности у саобраћају
Вести  |  15.09.2023

Превентивна кампања о безбедности у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (29.08.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  10.08.2023

Извештај о основним показатељима стања безбедности саобраћаја у периоду од 2018. до 2022. Године свих 161 локалних самоуправа

САЗНАЈ ВИШЕ
Савремена решења за аутономна возила
Вести  |  18.09.2023

Савремена решења за аутономна возила

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  11.08.2023

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИТНОМ РОКУ ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

Агенција за безбедност саобраћаја од 26.09.2023. године организује испитни рок за полагање испита за техничаре у радионици за тахографе....

САЗНАЈ ВИШЕ
Top