Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE PRAVNOG LICA RADI VRŠENJA OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA

Datum objave: 03.08.2022

Na osnovu člana 121., čl.9. st.2. tač.9., st.4. i st.5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014, 96/2015-dr.zakon, 9/2016-OUS, 24/2018, 41/2018, 41/2018-dr.zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020-dr.zakon) i Odluke v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja o objavljivanju Javnog poziva za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača turističkog voza Del.br.401-01-00022/2022-01 od 01.08.2022. godine,

 

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV

________________________________________________________________

ZA ANGAŽOVANJE PRAVNOG LICA RADI  VRŠENJA OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČA TURISTIČKOG VOZA

 

I Pozivaju se pravna lica koja su materijalno i stručno osposobljena i koja poseduju kadrovske, prostorne, materijalno-tehničke i druge uslove za vršenje obuke kandidata za vozača turističkog voza da podnesu prijavu radi izbora i angažovanja od strane Agencije za bezbednost saobraćaja za vršenje te obuke.


II Pravno lice koje podnese prijavu mora da ispunjava uslove iz člana 7. Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza („Službeni glasnik RS“, broj: 66/2013 i broj 71/2013-isp.), i to:

1) mora imati najmanje jedno zaposleno lice sa punim radnim vremenom koje ispunjava uslove propisane za Predavača teorijske obuke i najmanje četiri zaposlena lica sa punim radnim vremenom koja ispunjavaju uslove za Instruktora vožnje „B kategorije;

2) najmanje jednu učionicu u vlasništvu ili u zakupu, opremljenu učilima, sredstvima i opremom namenjenim za teorijsku obuku i uređeni poligon;

3) mora imati saglasnost za trasu koju je odredio nadležni organ jedinice lokalne samouprave na kojoj se izvodi praktična obuka kandidata u saobraćaju;

4) mora imati najmanje jedan tehnički ispravan turistički voz u vlasništvu ili ugovor o zakupu ili pravo korišćenja istog.

 

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz ovog poziva, pravno lice obavezno uz prijavu podnosi:

 

 1. KADROVSKI KAPACITETI:

 

 • Za zaposleno lice koje ispunjava uslove za predavača teorijske obuke  u skladu sa članom 221. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15-dr.zakon, 9/16-OUS, 24/18, 41/18, 41/18-dr.zakon, 87/18, 23/19 i 128/20-dr.zakon ):

 

 • Fotokopiju ugovora o radu i M obrazac (prijava na obavezno socijalno osiguranje sa pečatom i potpisom odgovornog lica u pravnom licu-ako pečat nije u upotrebi dostaviti registrovani akt o tome) kao i izvod iz CROSO na dan podnošenja prijave,

 

 • Overena fotokopija lične karte ili overena očitana lična karta (ukoliko lična karta poseduje čip),

 

 • Overena – očitana vozačka dozvola,

 

 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za predavača teorijske obuke ili fotokopiju licence za predavača koju je izdala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije,

 

 • Ako je lice imalo izrečenu meru zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije, dokaz nadležnog suda – overena fotokopija pravosnažne presude ili odluke suda o izrečenoj meri,

 

 • Dokaz da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe krivičnih dela protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ta krivična dela.

 

 • Za zaposleno lice koje ispunjava uslove za instruktora vožnje (Član 224. stav 2, Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US i 55/14, 96/15-dr.zakon, 9/16-OUS, 24/18, 41/18, 41/18-dr.zakon, 87/18, 23/19 i 128/20-dr.zakon),

 

 • Fotokopiju ugovora o radu i M obrazac (prijava na obavezno socijalno osiguranje sa pečatom i potpisom odgovornog lica u pravnom licu- ako pečat nije u upotrebi dostaviti registrovani akt o tome) kao i izvod iz CROSO na dan podnošenja prijave,

 

 • Overena fotokopija lične karte ili overena očitana lična karta (ukoliko lična karta poseduje čip),

 

 • Overena – očitana vozačka dozvola,

 

 • Dokaz o položenom ispitu za vozača instruktora ili dokaz o stečenoj (javnoj školskoj ispravi) školskoj diplomi za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije,

 

 • Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti,

 

 • Dokaz da u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ova krivična dela, odnosno nije podignuta optužnica za ova krivična dela,
 • Fotokopiju licence za instruktora vožnje izdate od Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije, i

 

 • Potvrda da lice ima najmanje pet godine iskustva na poslovima instruktora vožnje „B“ kategorije, overena pečatom i potpisom odgovornog lica u pravnom licu.

 

 

 

2) PROSTORNI KAPACITETI I OPREMA:

A) Izvod iz lista nepokretnosti ili ugovor o zakupu kojim se pravnom licu daje na korišćenje učionica, kao i overena izjava da je ista učionica opremljena učilima, sredstvima i opremom namenjenim za teorijsku obuku i to:

 • opremljena sa najmanje 15 stolica sa preklapajućim pultom za pisanje ili 12 odgovarajućih stolova i 15 stolica (sa najmanje 80 cm slobodnog prostora u kompletnom radijusu oko stola),
 • da ima radni sto za predavača,
 • poseduje računar ili laptop, štampač i skener,
 • projektor sa platnom (rezolucija projektora i dimenzije platna moraju biti takve da svaki kandidat, sa svakog mesta, može neometano pratiti sadržaj koji se prezentuje),
 • da bude veličine od najmanje 35 m2, ali da ta površina bude slobodna,
 • poseduje internet sa minimalnim protokom od 10 Mbps (kabl i wi-fi),
 • da ima tablu za pisanje i flip-čart,
 • obezbeđeno grejanje,
 • poseduje klima uređaj i adekvatnu ventilaciju,
 • da prozori budu prekriveni venecijanerima, trakastim zavesama ili nekim drugim zavesama koje sprečavaju prodor dnevne svetlosti u prostoriju,
 • poseduje higijenski održavan i uredan toalet u neposrednoj blizini (u okviru iste zgrade) sa sredstvom za pranje ruku i ubrusom,
 • okrečena, sa dovoljno prirodnog i veštačkog osvetljenja,
 • zaštićena od buke i mirisa (vlaga i sl.),
 • obezbeđeno napajanje električnom energijom u skladu sa postojećim standardima, sa priključcima i dovoljnim brojem adekvatnih produžnih kablova kako bi se opslužio svaki sto,
 • da je prostor obezbeđen protivpožarnim aparatom ili drugim sistemima za gašenje početnih požara.

 

B) Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje pravo svojine ili korišćenja ili ugovor o zakupu kojim se daje pravnom licu na korišćenje uređeni poligon i trasa koju je odredio nadležni organ zadužen za poslove saobraćaja i infrastrukture. Kopija plana poligona i kopija saglasnosti za trasu na kojoj se izvodi praktična obuka i praktični ispit kandidata za vozača turističkog voza u saobraćaju i koju je odredio nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

V) Overena izjava ovlašćenog lica ponuđača da predmetni uređeni poligon i trasa, koju je odredio nadležni organ jedinice lokalne samouprave na kojem će se vršiti praktična obuka i praktični ispit, ispunjavaju sve uslove predviđene „Programom praktične obuke za upravljanje turističkim vozom“ koji je sastavni deo Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača turističkog voza („Službeni glasnik RS“, broj 66/2013 i broj 71/2013).

G) Dokaz iz kojeg se vidi da pravno lice ima pravo vlasništva, zakupa ili pravo korišćenja na najmanje jednom turističkom vozu, kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti istog.

 

III Ponuđač je u obavezi da bez nadoknade ustupi na korišćenje prostorije i sredstva (učionice, vozila i infrastrukturu) za potrebe realizacije teorijskog i praktičnog dela ispita za vozača turističkog voza.

 

IV Rok izvršenja posla po Javnom pozivu – posao se dodeljuje na period od 5 godina od dana zaključenja ugovora.

 

 

V  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu  „Politika ” za teritoriju Republike Srbije. Javni poziv će biti objavljen i na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VI Prijave sa naznakom ''za javni poziv - angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača turističkog voza“ se podnose pisanim putem na adresu:

Agencija za bezbednost saobraćaja

Bulevar Mihajla Pupina 2

Palata Srbije, Istočno krilo

11070 Novi Beograd

 

Naručilac ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac prijave ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti. Prijave koje nisu zatvorene, ili su stigle posle navedenog roka, neće biti razmatrane.

 

VII Odluka o izboru pravnog lica će biti doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja prijava i biće objavljena u dnevnom listu „Politika” za teritoriju Republike Srbije kao i na internet strani Agencije za bezbednost saobraćaja.

 

VIII  Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: marija.kukic@abs.gov.rs

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ АГЕНЦИЈЕ У БАЈИНОЈ БАШТИ
Vesti  |  04.10.2022

PREVENTIVNE AKTIVNOSTI AGENCIJE U BAJINOJ BAŠTI

SAZNAJ VIŠE
АГЕНЦИЈА ОБЕЛЕЖИЛА МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ ОСОБА У ЗЕМУНУ
Vesti  |  03.10.2022

AGENCIJA OBELEŽILA MEĐUNARODNI DAN STARIH OSOBA U ZEMUNU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  01.10.2022

RASPORED POLAGANJA TEORIJSKOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2022.)

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da su određeni termini za polaganje teorijskog dela ispita za tehničare u radionicama za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.09.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA PREDAVAČA ZA SRS - SEPTEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
ПРЕДСТАВА ПАЖЉИВКО У ЖАБАРИМА
Vesti  |  03.10.2022

PREDSTAVA PAŽLJIVKO U ŽABARIMA

SAZNAJ VIŠE
ПАЖЉИВКОВУ ПРЕДСТАВУ У ТИТЕЛУ ПРАТИЛО ОКО 200 МАЛИШАНА
Vesti  |  03.10.2022

PAŽLJIVKOVU PREDSTAVU U TITELU PRATILO OKO 200 MALIŠANA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.09.2022

ODLUKA o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  15.09.2022

POZIV ZA PRIJAVU ZA SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/05

SAZNAJ VIŠE
Одржана трибина „Трезан и везан“ у Новом Саду
Vesti  |  03.10.2022

Održana tribina „Trezan i vezan“ u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Јавни ризик страдања учесника у саобраћају, по полицијским управама, градовима и општинама у Републици Србији
Vesti  |  30.09.2022

Javni rizik stradanja učesnika u saobraćaju, po policijskim upravama, gradovima i opštinama u Republici Srbiji

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.09.2022

JAVNI POZIV za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.09.2022

USPOSTAVLJENA JE NOVA - UNAPREĐENA JAVNO DOSTUPNA APLIKACIJA ZA RAD SA PODACIMA U INTEGRISANOJ BAZI PODATAKA O NAJVAŽNIJIM OBELEŽJIMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
ПРЕДСТАВА ПАЖЉИВКО У ЗРЕЊАНИНУ
Vesti  |  30.09.2022

PREDSTAVA PAŽLJIVKO U ZRENJANINU

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на Првој националној бициклистичкој конференцији „Будућност на два точка“ у Новом Саду
Vesti  |  29.09.2022

Agencija za bezbednost saobraćaja na Prvoj nacionalnoj biciklističkoj konferenciji „Budućnost na dva točka“ u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  10.09.2022

KAKO OBNOVITI KVALIFIKACIONU KARTICU ZA PROFESIONALNOG VOZAČA (SRS)

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.08.2022

POZIV ZA PRIJAVU ZA POSLEDNJI SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/04

SAZNAJ VIŠE
Представници Агенције за безбедност саобраћаја на Привредном Сајму у Новој Пазови
Vesti  |  29.09.2022

Predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja na Privrednom Sajmu u Novoj Pazovi

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.08.2022

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2022.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 04.10.2022. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Top