Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

JAVNI POZIV za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

Datum objave: 16.09.2022

Dana: 14.09.2022. godine

 

Na osnovu člana 205., čl.9. st.2. tač.10., st.4. i st.5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014, 96/2015-dr.zakon, 9/2016-OUS, 24/2018, 41/2018, 41/2018-dr.zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020-dr.zakon) i Odluke v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja o objavljivanju Javnog poziva za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja Del.br. 221-225-01-01242/2022-01 od 14.09.2022. godine,

 

 

Agencija za bezbednost saobraćaja

 

o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV

 

za angažovanje pravnog lica

radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

 

 1. Pozivaju se pravna lica koja su materijalno i stručno osposobljena i koja poseduju kadrovske, prostorne, organizacione, materijalno-tehničke i druge uslove za vršenje obuke kandidata za vozača tramvaja, da podnesu prijavu radi izbora i angažovanja od strane Agencije za bezbednost saobraćaja za vršenje te obuke.

 

 1. Pravno lice koje podnese prijavu mora da ispunjava uslove iz člana 8.
  Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja („Službeni glasnik RS”, br. 66/13 i 68/15), i to:

 

 1. mora imati najmanje četiri (4) zaposlena lica sa punim radnim vremenom koja ispunjavaju propisane uslove za predavača teorijske obuke za vozača tramvaja najmanje četiri (4) zaposlena lica sa punim radnim vremenom koja ispunjavaju propisane uslove za instruktora vožnje za vozača tramvaja;

 

 1. mora imati najmanje jednu učionicu u vlasništvu ili u zakupu odnosno dobijenu na korišćenje, opremljenu učilima, sredstvima i opremom namenjenim za teorijsku obuku;

 

 1. mora imati uređeni poligon ili tramvajski depo u vlasništvu ili u zakupu odnosno dobijen na korišćenje na kome se izvodi praktična obuka kandidata;

 

 1. mora imati najmanje četiri tramvaja i dve tramvajske prikolice u vlasništvu.

 

 1. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz ovog poziva, pravno lice obavezno uz prijavu podnosi:

 

 • Za zaposleno lice koje ispunjava uslove za predavača teorijske obuke za vozača tramvaja:

 

 • fotokopija M/3A tj. M/A obrasca,

 

 • fotokopija diplome ili uverenja o završenim akademskim studijama u trajanju od četiri godine, ili završenim specijalističkim strukovnim studijama saobraćajne struke − drumskog ili železničkog smera, odnosno elektro struke − smer energetika, odnosno mašinske struke − smer motorna vozila.

 

 • fotokopija vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilima B kategorije, iz koje se može utvrditi da lice ima najmanje tri (3) godine vozačku dozvolu.

 

 • Za zaposleno lice koje ispunjava uslove za instruktora vožnje za vozača tramvaja:

 

 • fotokopiju M/3A tj. M/A obrasca,

 

 • potvrda poslodavca da lice ima najmanje dve (2) godine iskustva u upravljanju tramvajem,

 

 • dokaz da su ispunjeni uslovi u pogledu stručne spreme:
   1. fotokopija diplome odnosno uverenja o završenom specijalističkom obrazovanju za obrazovni profil vozača tramvaja − instruktora u sistemu srednjeg obrazovanja ili
   2. fotokopija dozvole (licence) za instruktora vožnje najmanje V kategorije, izdate od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

 

2) Izvod iz lista nepokretnosti ili ugovor o zakupu ili akt kojim se pravnom licu daje na korišćenje učionica, kako i izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je ista učionica opremljena učilima, sredstvima i opremom namenjenim za teorijsku obuku i to:

 • opremljena sa najmanje 30 stolica sa preklapajućim pultom za pisanje ili 15 odgovarajućih stolova i 30 stolica,
 • da ima radni sto za predavača,
 • poseduje računar ili laptop, štampač i skener,
 • projektor sa platnom (rezolucija projektora i dimenzije platna moraju biti takve da svaki kandidat, sa svakog mesta, može neometano pratiti sadržaj koji se prezentuje),
 • da bude veličine od najmanje 50 m², ali da ta površina bude slobodna kako bi planirani broj stolica mogao da se rasporedi u vidu polukruga,
 • poseduje internet sa minimalnim protokom od 10 Mbps (kabl i wi-fi),
 • da ima tablu za pisanje i flip-čart,
 • obezbeđeno grejanje,
 • poseduje klima uređaj i adekvatnu ventilaciju,
 • da prozori budu prekriveni venecijanerima, trakastim zavesama ili nekim drugim zavesama koje sprečavaju prodor dnevne svetlosti u prostoriju,
 • poseduje higijenski održavan i uredan toalet u neposrednoj blizini sa sredstvom za pranje ruku i ubrusom,
 • okrečena, sa dovoljno prirodnog i veštačkog osvetljenja,
 • zaštićena od buke i mirisa (vlaga i sl.),
 • obezbeđeno napajanje električnom energijom u skladu sa postojećim standardima, sa priključcima i dovoljnim brojem adekvatnih produžnih kablova kako bi se opslužio svaki sto,
 • da je prostor obezbeđen protivpožarnim aparatom ili drugim sistemima za gašenje početnih požara.

 

3) Izvod iz lista nepokretnosti ili ugovor o zakupu ili akt kojim se daje pravnom licu na korišćenje uređenog poligona ili tramvajskog depoa, kopija plana poligona ili tramvajskog depoa ili adekvatna odluka nadležnog organa lokalne samouprave zaduženog za poslove saobraćaja.

 

4) Izjavu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potpisanu od strane ovlašćenog lica da predmetni uređeni poligon ili tramvajski depo na kojem će se vršiti praktična obuka i praktični ispit ispunjava sve uslove predviđene Programom praktične obuke iz upravljanja tramvajem koji je sastavni deo Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja („Službeni glasnik RS”, br. 66/13 i 68/15).

 

5) Dokaz iz kojeg se vidi da pravno lice ima u vlasništvu najmanje četiri tramvaja i dve tramvajske prikolice, kao i potvrdu o tehničkoj ispravnosti za ta vozila.

 

 • III. Ponuđač je u obavezi da bez nadoknade ustupi na korišćenje prostorije i sredstva (učionice, vozila i infrastrukturu) za potrebe realizacije teorijskog i praktičnog dela ispita za vozača tramvaja.

 

IV Rok izvršenja posla po Javnom pozivu – posao se dodeljuje na period od 36 meseci od dana zaključenja ugovora.

 

 

V  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VI Prijave sa naznakom ''za javni poziv - angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača turističkog voza“ se podnose pisanim putem na adresu:

Agencija za bezbednost saobraćaja

Bulevar Mihajla Pupina 2

Palata Srbije, Istočno krilo

11070 Novi Beograd

 

Naručilac ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac prijave ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti. Prijave koje nisu zatvorene, ili su stigle posle navedenog roka, neće biti razmatrane.

 

VII Odluka o izboru pravnog lica će biti doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja prijava i biće objavljena na internet stranici Agencije za bezbednost saobraćaja.

 

VIII  Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: marija.kukic@abs.gov.rs

 

 

                                                                                                                                v.d. direktora

                                                                                                  ____________________

                                                                                                      Branko Stamatović

 

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Агенција међу гејмерима
Vesti  |  25.11.2022

Agencija među gejmerima

SAZNAJ VIŠE
Трибина за трактористе у Рековцу
Vesti  |  22.11.2022

Tribina za traktoriste u Rekovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.11.2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.10.2022

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Национална конференција о безбедности деце као путника у возилима у Новом Саду
Vesti  |  24.11.2022

Nacionalna konferencija o bezbednosti dece kao putnika u vozilima u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
АГЕНЦИЈА ЈЕ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР
Vesti  |  21.11.2022

AGENCIJA JE RASPISALA JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.10.2022

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2022.)

Nakon održanih termina za polaganje teorijskog dela ispita, kandidati koji su uspešno savladali teorijski deo ispita pozivaju se na polaganje praktičnog...

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  01.10.2022

RASPORED POLAGANJA TEORIJSKOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2022.)

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da su određeni termini za polaganje teorijskog dela ispita za tehničare u radionicama za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Трибина за трактористе у Чоки
Vesti  |  21.11.2022

Tribina za traktoriste u Čoki

SAZNAJ VIŠE
СВЕТСКИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА
Vesti  |  21.11.2022

SVETSKI DAN SEĆANJA NA ŽRTVE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  06.10.2022

Prvo stručno usavršavanje za unapređenje znanja i veština revizora, odnosno proveravača bezbednosti saobraćaja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.09.2022

ODLUKA o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obrade zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača

SAZNAJ VIŠE
Обележено 110 година од објаве најстаријег познатог правног акта који се односи на уређење области саобраћаја у Републици Србији
Vesti  |  21.11.2022

Obeleženo 110 godina od objave najstarijeg poznatog pravnog akta koji se odnosi na uređenje oblasti saobraćaja u Republici Srbiji

SAZNAJ VIŠE
Радионица „Подигни глас, одузми гас“ за младе у Новом Саду
Vesti  |  17.11.2022

Radionica „Podigni glas, oduzmi gas“ za mlade u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  20.09.2022

IZDAVANJE DOZVOLA RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA „SMART“ TAHOGRAFE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.09.2022

JAVNI POZIV za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

SAZNAJ VIŠE
Подељена дечија ауто-седишта за малишане у Сремским Карловцима
Vesti  |  18.11.2022

Podeljena dečija auto-sedišta za mališane u Sremskim Karlovcima

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.09.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA PREDAVAČA ZA CPC - SEPTEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Top